මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නමට ඇති ලංකාවේ එකම වාහනය මෙන්න සුපිරි බලන්නකෝ ඔයාලත්

පසුගිය කාලය පුරාවට ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් දැඟලුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ඇති ඉඩ කඩම් දේපල සහ යාන වාහන ආදිය ගැනයි. බොහෝ දෙනෙක් මේවා හොයන්නට දැඟලුවා. සමහර තැන්වලින් රේස් කාර් අත්අඩංගුවට ගත්තා.

නමුත් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නමට ලංකාවේ ලියාපදිංචි වී ඇත්තේ එකම වාහනයක් බව මෙන්න බලන්නකෝ ඒ සුපිරි වාහනේ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*