රිය දාවනය කරන්න කලින් ඔබත් මේ වටිනා දේවල් දැනගන්න නැත්තම් ඔබේ ජීවිතේ අනතුරේ

November 3, 2017 admin 0

අද ගොඩක් දෙනෙක් රිය දාවනය කරාට සැළකිලිමත් වියයුතු කරුණු ගැන දන්නේ නෑ ඉතින් අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ ඒ ගැනයි..ඔබත් වහාන පදවන කෙනෙක්නම් කරුණා […]